Elnät och elhandel

Skyllbergs Bruk började bygga kraftledningar för drygt 100 år sedan. Först elektrifierades industrin och därefter den kringliggande landsbygden, företrädesvis på mark som bruket ägde. Idag omfattar elnätet ett område mellan Kårberg i väster och Närkesberg i öster, respektive Skogaholm i norr och Mariedamm i söder. Ungefär 1400 abonnenter är anslutna till elnätet.

Eldistribution
Nätet består av 175 kilometer högspännings- och 200 kilometer lågspänningsledningar samt cirka 150 transformatorstationer. En del av den elkraft som säljs produceras i fyra egna mindre vattenkraftverk: två i Skogaholm och två i Skyllberg. Dotterbolaget SkyllbergsKraft AB ansvarar för elförsäljningen, medan Skyllbergs Bruks AB driver och förnyar kraftnätet.

Ansvariga
Brukets linjemontörer utgörs av Ove Nilsson, driftledare, Torbjörn Andersson, elansvarig, samt Joakim Klingberg, Jonas Winqvist och David Hildor. Som deras stöd finns även Ulf Andersson, med långvarig rutin av linjebyggnadsplanering och mycket god rutin för linjekonstruktioner.

Från vänster: Torbjörn Andersson, elansvarig, Joakim Klingberg, David Hildor, Jonas Winqvist och Ove Nilsson, driftledare.
Frågor / Felanmälan
Börja med att kontrollera din elmätare.
Felanmälan på elkraftnätet kan göras under kontorstid på telefon 0583-403 00
Efter kontorstid på jourtelefon 0583-400 17
Om du har frågor angående elräkning, elförbrukning med mera, kontakta Karin Skålberg eller Thomas Pehrson på brukskontoret i Skyllberg.
Se även Allmänna avtalsvillkor längst ner på denna sida.

Vi är anslutna till tjänsten www.foranmalan.nu
Denna tjänst används när t.ex. en elinstallatör ska göra en föranmälan
om en ny anläggning. www.foranmalan.nu

Övervakningsplan
Övervakningsplan
Ansvarsfördelningen mellan elnät och elhandel följer en årlig plan som framgår av bifogad rapport.
tekniska-villkor
Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion
Läs mer
Leveranssakerhet
Leveranssäkerhet
Läs mer
Elnätstariffer
Elnätstariffer
Gällande från 1 juli 2022. Läs mer
Residualmix
Läs mer
Jämförspris
Läs mer
Avbrottsersattning
Avbrottsersättning vid strömavbrott
Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev2) och NÄT 2012 K (rev) som gäller från och med 1 januari 2019. Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara nät, andra bara elhandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och el.

Avtalsvillkor Elnät
NÄT 2012 K (rev 2)
NÄT 2012 N (rev)

Avtalsvillkor Elhandel
EL 2012 K (rev)
EL 2012 N (rev)

Särskilda villkor näringsidkare (rev)
Särskilda villkor konsument (rev 2)

Mina sidor

Se din förbrukning, anmäl ny adress, teckna avtal m.m. Logga in med Bank-id: https://minasidor.skyllbergsbruk.se

SkyllbergsKraft

Kundservice

Om du har synpunkter på din elräkning eller på hur vi sköter dina elfrågor ber vi dig kontakta Karin Skålberg, Thomas Pehrson eller vd Gustaf Svensson. Telefon till Skyllbergs Bruks växel: 0583-403 00

Externa rådgivare och myndigheter
Om du vill ta din fråga vidare till en extern part finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning
Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Det går också bra att vända sig till kommunens konsumentvägledare.

Omprövning
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och elnätens leveranskvalitet. Hit kan du vända dig om vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet eller bara framföra dina synpunkter över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan du vända dig till om du inte är nöjd med ett beslut från oss. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.

Dina rättigheter som konsument
Ellagen innehåller ett särskilt kapitel som är viktigt för dig som konsument. Via länken nedan kan du informera dig om dina rättigheter!

Konsumentens rättigheter hittar du i 11 kapitlet i ellagen.
Läs Ellagen (Finns på Sveriges riksdags hemsida under ”Dokument och lagar”.)

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X